fbpx

Игра с награди ваучери за пазаруване – Томбола

 

 

І. Общи положения


 1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в „Игра с награди ваучери за пазаруване – Томбола“ („Играта“).  
   
  2. Организатор на Играта е „Кам 2014“ ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202923636, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Ами Буе“ №57,ет.1, контакт: office@kam-market.bg
 2. Играта се провежда на 14.04.2022 г. („Период на провеждане”).
 3. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България. 
 4. В играта е включен само новият магазин на КАМ Маркет, а именно КАМ Маркет гр. гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски 8, на територията на Република България.


ІІ. Право на участие


 1. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.  
 2. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта. Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.kam-market.bg и в новите магазини на Кам Маркет, а именно: КАМ Маркет гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски 8, при поискване.


ІІІ. Условия за участие


 1. За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

8.1. пазарува в новият магазин на КАМ Маркет, а именно: КАМ Маркет гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски 8. Касовият бон трябва да съдържа минимална стойност в размер на 30 лв. при закупуване на произволни артикули.

8.2. да пусне в специално обозначените за целта кутия попълнен Талона за участие в Томболата, като напише върху него следните данни: име, презиме фамилия, телефонен номер и сумата от касовия бон при пазаруването. Касовият си бон да запази и предостави при поискване за удостоверяване правото за участие в Играта.  С пускането в специално обозначената кутия на талона, с изписани върху него на три имена, телефон и сумата от касовия бон, клиентът прави изявление, с което потвърждава, че се е запознал с Правилата на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях, както и че се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на участие в Играта от Организатора и публикувани на страницата на Организатора на страницата www.kam-market.bg”, както и с политиката за защита на личните данни, публикувана на страницата www.kam-market.bg

 1. В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

 2. Награда

 3. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

– 1 /един/ ваучер на стойност 100 лева за пазаруване в новият магазин на КАМ Маркет България в гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски 8

-3 /три/ ваучера на стойност 50 лева за пазаруване в новият магазин на КАМ Маркет България в гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски 8.

 1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица. 
 2. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена, ЕГН, както и касовият бон удостоверяващ участието си в Играта. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

 3. Определяне на печеливш Участник

 4. Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 21.04.2022 г. в офиса на „Кам 2014“ ЕООД на адрес: София, ул.Ами Буе 57, чрез провеждането на томбола на случаен принцип в присъствието на комисия. Като ще бъдат изтеглени печелившите участници. При провеждането на томболата се съставя констативен протокол, в който се посочват имената на избраните чрез томболата лица, и същият се подписва от упълномощен представител на Организатора. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

14.1 Имената на печелившите Участници, както са посочени на талона за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Кам Маркет на адрес: www.kam-market.bg и на феисбук страницата на КАМ до 72 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда по телефон, който е подаден на талона.

14.2 Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилите участници в Играта, както и във връзка с доставянето на Наградата.  Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

 1. Всеки Участник, спечелил награда, трябва да предостави касовият бон, с който участва и да потвърди лично в новият КАМ Маркет в гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски 8, приемането на наградата в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на сайта www.kam-market.bg и фейсбук страницата на КАМ 2014. За потвърждението на участника се съставя протокол, който се подписва от Участника и от представител на Организатора“ и в който е посочен начина на получаване на наградата. Неразделна част от протокола е информацията по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни.
 2. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 15, Участникът губи правото да получи наградата си.
 3. Организаторът предоставя наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на потвърждението по т.15 в новооткритият КАМ Маркет в гр. Горна Оряховица, ул. Васил Левски 8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

 4. Ограничаване на отговорността

 5. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (телефон, грешна сума от касовия бон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.
 6. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.  
 7. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.   
 8. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.
 9. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай, че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.