fbpx

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

I. Общи положения:

(1) „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 202923636 („Дружеството“) създава Viber група, в която се споделят рекламни съобщения относно стоките и услугите, предлагани от Дружеството.

(2)  Достъпът до групата е публичен и неограничен. Всеки може да стане член на групата, като се присъедини чрез приложението Viber и натисне бутона “join”.

(3) „КАМ 2014“ ЕООД е администратор на личните данни, които се събират от членовете на групата – физически лица (субекти на данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните). При обработване на данните Дружеството спазва изискванията на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и другите приложими актове в областта на защита на личните данни от Европейския съюз.

(4)  Администраторът на данни получава достъп до публично известните данни, които субектът на данни е предоставил на Viber. Това задължително включва телефонен номер, чрез който потребителят се е регистрирал във Viber, но такива данни могат да бъдат и име, дата на раждане, снимка и други данни, които потребителят е решил да предостави в своя Viber профил.

(5) Личните данни, които се събират за целите на тази маркетингова кампания, се обработват на основание „съгласие“ по смисъла на чл. 6, параграф 1, б. а) от ОРЗД.

(6)  За даването на информиране и доброволно съгласие субектите на данни трябва изрично да приемат декларацията за поверителност, с която субектът на данни се запознава, преди да се присъедини към групата и в която получава информация за вида на данните, които се обработват при участието му в групата, срок за съхранение, права, задължения и ред за реализирането им. В тази декларация за поверителност на Администратора има препратки към вътрешни актове на Администратора, както и към актове и контакти на Viber Media. По този начин администраторът е изпълнил задължението си по чл. 13 от ОРЗД да информира субектите на данни за каква цел се обработват личните му данни, на какво основание и за какъв срок.

(7) Администраторът се задължава да води регистър, в който да съхранява и обработва предоставените на субекта данни, докато поддържа съответната вайбър група.

(8)  Данните се пазят и обработват в регистъра, докато субектът на данни е член на съответната група, след което данните се заличават от регистъра. След напускане на групата от субекта, данните се заличават от Администратора, освен ако няма предварително предоставено съгласие от субекта на данни за обработката на данните му за друга цел.

(8) Администраторът не изисква от субекта допълнително събиране на данни, извън тези, които субектът доброволно е предоставил на Viber.

(9) Данните, които обработва и съхранява Администратора, докато субектът е член на Вайбър групата на администратора, са доброволно предоставените от субекта данни, които същият предоставя на Viber при регистриране на профил.

(10) На субекта на данни се обръща внимание, че Администраторът не може да изтрие данните, които се намират на личен Viber профил на субект. Тези данни се обработват от Viber Media S.à.r.l., société à responsabilité limitée, регистрирано съгласно законите на Великото херцогство Люксембур, което е независим администратор на тези лични данни и следва свои собствени политики, към които “Кам 2014” ЕООД е направило препратка в своите политики / декларация за поверителност с препоръката към субекта да се запознае с тях при упражняване на правата си по Общия регламент за защита на личните данни.

(11) За защита на данните от неоторизиран достъп, загуба, унищожение и т.н. администраторът спазва всички технически и организационни мерки, утвърдени с Инструкцията за защита на лични данни.

(12)  За упражняване правата на субектите на данни администраторът спазва вътрешната Инструкция за защита на лични данни и препоръките на Длъжностното лице по защита на данните.

Настоящото допълнение е неразделна част от Инструкция за защита на личните данни, одобрена със Заповед на управителя от № 20/28.08.2023г., последно изменена на 28.08.2023г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.KAM-MARKET.BG
В сила от 01.06.2018 г.

Тази интернет страница www.kam-market.bg се притежава от „КАМ 2014“ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните”).
Извършвайки дейността си, „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 202923636, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район “Красно село”, ул. „Ами Буе“ № 57, ет. 1 („Дружеството“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Дружеството има качеството на администратор по отношение на личните данни на потребители на Интернет сайта www.kam-market.bg, които Дружеството обработва и съхранява съгласно Общия регламент относно защитата на данните.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „КАМ 2014“ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за „КАМ 2014“ ЕООД. Дружеството не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

1. Дефиниции
По смисъла на Общия регламент относно защитата на данните:
l. „Лични данни“ е всяка информация, която директно идентифицира или е в състояние да идентифицира дадено физическо лице (като напр. име, адрес, дата на раждане и др.);
ll. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
lll. „Субект на данни“ е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор/име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност.

2. Кога предоставяте лични данни?
Лични данни се изискват при изпълнение на определени услуги през Интернет сайта www.kam-market.bg – например кандидатстване за работа в „КАМ 2014“ ЕООД чрез изпращане на автобиография (Меню „Кариера“), абониране за бюлетин (newsletter), осъществяване на контакт с „КАМ 2014“ ЕООД чрез регистрационната форма на сайта.
В изпълнение на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, „КАМ 2014“ ЕООД води съответните регистри, свързани с личните данни на субектите, чиито данни обработва и съхранява в съответните срокове.
Дружеството е разработило Инструкция за мерките за защита на личните данни и други вътрешни правила, свързани със защитата на личните данни на субектите на данни, както и е взело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на лични данни на субекти на данни.

3. Какви са основанията за обработване на личните данни?
Личните данни, които се предоставят чрез Интернет сайта на „КАМ 2014“ ЕООД, се обработват въз основа на съгласие на субекта на данни, като за всяка конкретна цел се дава отделно съгласи. Според Общия регламент относно защитата на данните „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Личните данни се обработват само във връзка с определена цел и когато целта бъде постигната или отпадне, дружеството-администратор няма право повече да съхранява лични данни.

4. Права на субектите на лични данни
„КАМ 2014“ ЕООД спазва правата на субектите на данни, посочени в Общия регламент относно защитата на данните, а именно:
l. право на информация – по време на събирането на данните физическите лица (субектите на данни) трябва да бъдат ясно информирани най-малкото относно: кой е администраторът на лични данни; защо ще използва личните им данни (за какви цели); категориите на съответните лични данни; правното основание за обработката на данните им;
ll. право на достъп до личните данни;
lll. право на коригиране на личните данни (например, когато името, адресът или друга информация относно субекта на данни е сгрешена или когато е настъпила промяна във вече предоставена информация);
lV. право на изтриване на личните данни (правото да бъдеш забравен). Всеки субект на данни има право да поиска данните му да бъдат изтрити без ненужно забавяне, т.е. администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;
V. право на възражение срещу обработването на данните;
Vl. субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорния орган за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени. Адресът на Комисията е както следва: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Vll. право на възражение срещу директния маркетинг.

5. Как може да упражните правата си?
За да упражните някое от правата, посочени по-горе, трябва да подадате искане/молба в свободен текст или по образец, предоставен от администратора, до Длъжностното лице по защита на личните данни на „КАМ 2014“ ЕООД (ДЛЗД).
Молбата Ви ще бъде разгледана в едномесечен срок, като искането/молбата може да бъде уважено или отхвърлено, но при всички случаи ДЛЗД следва да обясни причините за това.
В случаите на искане за изтриване на личните данни, ДЛЗД трябва да разгледа молбата без ненужно забавяне, като може да откаже да изтрие личните данни по някоя от следните причини, след съгласуване с управителя на „КАМ 2014“ ЕООД: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако ДЛЗД откаже да изтрие данните, той трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган.
Във всички случаи, когато има риск за сигурността на личните данни, ДЛЗД е длъжно да уведоми Комисия за защита наличните данни, както и субекта на данните.
„КАМ 2014“ ЕООД спазва изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и ще обработва лични данни на субектите само при посочените в Общия регламент за защита на личните данни основания и срокове.

6. Newsletter
Декларирам, че с абонирането за бюлетина давам изричното си съгласие „КАМ 2014“ ЕООД – администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, да обработва личните ми данни (имейл адрес) с цел изпращане на бюлетин. Запознат съм, че на посочения от мен електронен адрес ще получавам само бюлетина, за който съм се абонирал, както и че дружеството – администратор няма да изпраща друга информация, за която не съм дал предварително съгласие.
Запознат съм, че като субект на лични данни имам право да оттегля даденото от мен съгласие по всяко време, в който случай администраторът е длъжен да преустанови незабавно изпращането на бюлетина и личните ми данни следва да бъдат недабавно изтрити от системките на администратора.
Запознат съм, че като субект на данни имам право да възразя по всяко време срещу директния маркетинг, след което администраторът е длъжен да преустанови изпращането на всякакви реклами и съобщения, касаещи дейността му.
Запознат съм с правата си като субект на данни, посочени в секция „Защита на личните данни“ на Интернет сайта на администратора: www.kam-market.bg.

„КАМ 2014“ ЕООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:
Телефон за връзка: +359 2 427 02 41
Имейл адрес: milena.mihailova@kam-market.bg
Пощенски код:1612

Администратор на личните данни е „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 202923636, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район „Красно село“, ул. Ами Буе № 57, ет. 1.

Благодарим Ви за проявения интерес към нашите онлайн услуги и Вайбър групата на „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 2029236363 (наричано по-долу „„КАМ 2014“ ЕООД“)!

Вайбър (Viber) групата на „КАМ 2014“ ЕООД съдържа актуална маркетингова информация за дейността на дружеството и има за цел по-лесно и бързо информиране на нашите потребители за стоките и услугите, предлагани и рекламирани от „КАМ 2014“ ЕООД, включително акции на избрани продукти от каталога/брошурата от текущата седмица. Участието във Вайбър (Viber) групата не създава задължение за Вас да закупите стока от „КАМ 2014“ ЕООД.

Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, на база доброволна регистрация в нашата Вайбър (Viber) група. Защитата на личните данни на всички клиенти/посетители/потребители на Вайбър (Viber) групата е наш най-висок приоритет.

Ние от „КАМ 2014“ ЕООД Ви информираме, че Вашите лични данни се събират и обработват съгласно Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“/„GDPR“) и законодателството на Република България, в контекста на Член 3 от ОРЗД. Можете да се запознаете с нашите вътрешни документи и политика за защита на лични данни, достъпни на сайта на дружеството ни: https://www.kam-market.bg/?page_id=2144.

Моля отбележете, че сте запознати с Декларацията за поверителност, преди да продължите към регистрация във Вайбър (Viber) групата. С приемането на декларацията Вие давате Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, като имате възможност по всяко време да се откажете от получаване на маркетинговите съобщения.

 

 ВАЙБЪР-ГРУПАТА НА „КАМ 2014“ ЕООД

Благодарим Ви за проявения интерес към нашите онлайн услуги и Вайбър групата на „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 2029236363 (наричано по-долу „„КАМ 2014“ ЕООД“)!

Вайбър (Viber) групата на „КАМ 2014“ ЕООД съдържа актуална маркетингова информация за дейността на дружеството и има за цел по-лесно и бързо информиране на нашите потребители за стоките и услугите, предлагани и рекламирани от „КАМ 2014“ ЕООД, включително акции на избрани продукти от каталога/брошурата от текущата седмица. Участието във Вайбър (Viber) групата не създава задължение за Вас да закупите стока от „КАМ 2014“ ЕООД.

Предоставянето на личните Ви данни е доброволно, на база доброволна регистрация в нашата Вайбър (Viber) група. Защитата на личните данни на всички клиенти/посетители/потребители на Вайбър (Viber) групата е наш най-висок приоритет.

Ние от „КАМ 2014“ ЕООД Ви информираме, че Вашите лични данни се събират и обработват съгласно Общия регламент за защита на данните („ОРЗД“/„GDPR“) и законодателството на Република България, в контекста на Член 3 от ОРЗД. Можете да се запознаете с нашите вътрешни документи и политика за защита на лични данни, достъпни на сайта на дружеството ни: https://www.kam-market.bg/?page_id=2144.

Моля отбележете, че сте запознати с Декларацията за поверителност, преди да продължите към регистрация във Вайбър (Viber) групата. С приемането на декларацията Вие давате Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, като имате възможност по всяко време да се откажете от получаване на маркетинговите съобщения.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВАЙБЪР-ГРУПАТА НА „КАМ 2014“ ЕООД

 1. Общи положения:

Когато бъде използвано тук в текста, „лични данни“ означава всяка информация, която се отнася до физическо лице и която, самостоятелно или в съчетание с друга информация, може да доведе до неговата идентификация или го идентифицира.

Телефонният номер, който Вайбър (Viber) обработва, представлява лични данни по смисъла на ОРЗД. Когато инсталирате Вайбър (Viber), Вашият телефонен номер се запазва в базата данни на Вайбър (Viber). Когато инсталирате Вайбър (Viber) на компютър или таблет без мобилна карта, приложението изисква  да влезете във вече създаден акаунт или да свържете създаващия се акаунт с телефонен номер чрез SMS код. Вайбър (Viber) позволява на потребителите да свържат акаунта си и със своя Facebook профил. Ако във Фейсбук номерът Ви е виден, то Вашите приятели от Фейсбук, свързали профилите си с Вайбър (Viber), ще предоставят телефонния Ви номер на Вайбър (Viber) и без да си инсталирате приложението. Веднъж запазен във Вайбър (Viber), номерът Ви може да бъде намерен при търсене дори и ако премахнете приложението от телефона си или унищожа телефонния си апарат.

След като свалите приложението на Вайбър (Viber), Вие се съгласявате с общите му условия и осигурявате достъп до телефонния указател. Това означава, че всичките контакти от телефона Ви се запазват в базата данни на Вайбър (Viber).

Когато редактирате профила си, приложението позволява да качите своя профилна снимка, която става публична и която също попада в категорията „лични данни“ по смисъла на ОРЗД.

Молим да обърнете внимание, че за целите на маркетинговата комуникация през Вайбър (Viber) приложението, чрез Вайбър (Viber) групата на „Кам 2014“ ЕООД, ние имаме достъп до данните, които се намират във Вашия личен Viber профил, но не можем да ги изтрием. Тези данни се обработват от Viber Media S.à.r.l., société à responsabilité limitée, регистрирано съгласно законите на Великото херцогство Люксембург, което е администратор на Вашите лични данни и следва свои собствени политики за защита на личните данни, с които можете да се запознаете на сайта www.viber.com.

Данни за контакт:

DPO@viber.com

По поща:

Viber Media S.à r.l.,

Внимание: Служител по защита на личните данни 2, rue du Fossé, L-1536 Люксембург, Великото херцогство.

Политиките на Viber Media можете да намерите на следния линк: https://www.viber.com/en/terms/viber-privacy-policy/

С регистрацията Ви във Вайбър (Viber) групата на „Кам 2014” ЕООД за целите на получаване на информация за нашите продукти и услугите, които предлагаме, следва да знаете, че „Кам  2014” ЕООД получава достъп до данните, които сте предоставили във Вайбър (Viber) и ги обработва и съхранява, докато сте регистрирани във Вайбър (Viber) групата. След напускане на групата, ние нямаме ангажимент да съхраняваме Вашите данни и същите се изтриват съгласно посоченото в тази декларация.

Когато бъде използвано тук в текста, „субект на личните данни“ означава живи физически лица, които са идентифицирани или идентифицируеми посредством обработваните лични данни.

С включването във Когато бъдат използвани по-долу в текста, групата и предоставянето на лични данни, Вие ставате субекти на лични данни и Вашите данни се обработват от администратора на лични данни „Кам 2014” ЕООД.

Когато бъде използвано тук в текста, „Администратор на лични данни“ означава лице, което определя целта на обработката на личните данни, на едно от предвидените в закона основания, както и средствата, с които се извършва тази обработка, и отговаря за задълженията по отношение на сигурността и защитата на личните данни.

Администратор на лични данни:

Администратор на личните данни е „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 202923636, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Ами Буе“ № 57, ет. 1.

„КАМ 2014“ ЕООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:

Телефон за връзка: +359 2 427 02 41

Имейл адрес: milena.mihailova@kam-market.bg

Адрес: гр. София 1612, район „Красно село“, ул. „Ами Буе“ № 57, ет. 1

 1. Лични данни, предоставени или събрани чрез регистрация във Вайбър (Viber) групата на КАМ 2014“ ЕООД

Личните данни, които обработваме и до които имаме достъп, са тези данни, които Вие сте предоставили на Вайбър (Viber) при регистрацията си в приложението. Такива са най-малко:

и във Вашия личен Viber профил;

o Вашите данни за влизане в акаунта, като Вашето потребителско име и всяко от Вашите парола или защитен пин код, който сте избрали, ако има такъв;

o Данни, които събираме автоматично от Вашето устройство, напр. данни, събрани чрез бисквитки и други технологии за идентифициране на устройства („Бисквитки и технологии за проследяване“);

 • Ваша снимка, ако сте я предоставили във Вашия личен Viber профил (включително всеки аватар и т.н.).
 • Срок на съхранение:

Вашите лични данни се съхраняват, докато участвате във Вайбър (Viber) групата на „Кам 2014“ ЕООД или докато не изтриете Вашия Вайбър (Viber)  профил или даннитe, предоставени в него.

След напускане на групата, „КАМ 2014“ ЕООД няма задължение да обработва личните Ви данни и същите се изтриват.

 1. Технически и организационни мерки за защита на личните данни:

Ние от „КАМ 2014“ ЕООД Ви информираме, че сме предприели  необходимите технически и организационни мерки, които са подходящи, за да гарантираме, че предоставените от Вас лични данни са адекватно защитени.

Моля забележете, че всички съобщения и разговори през Вайбър (Viber), се криптират при стандарт „от край до край“ автоматично от администратора Viber Media, като никой, дори служителите на Viber Media, няма достъп до съобщенията, изпратени през сървъра.

 1. Правно основание за обработване на данните:

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на получаването на актуални брошури и маркетингови съобщения във Вайбър (Viber) групата на основание Вашето съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква a) от ОРЗД.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като деактивирате услугата във Вайбър (Viber)  (напускане и изтриване на канала), след което повече няма да получавате актуални брошури и маркетингови съобщения чрез Вайбър (Viber)  от „Кам 2014“ ЕООД.

Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за маркетингови цели, без да посочвате мотиви. Ако възразите и поискате от нас да спрем обработването на вашите лични данни за маркетингови цели, ние ще спрем обработването на вашите лични данни за тези цели.

В Таблицата по-долу са посочени и други цели, за които ние обработване личните Ви данни на база предоставено съгласие. Моля отбележете, ако искате да предоставите съгласие за някоя от следните цели:

Давам съгласието си личните ми данни да бъдат използвани за статистически цели Съгласен съм / не съм съгласен

 

 1. Права на субектите на лични данни

„КАМ 2014“ ЕООД спазва правата на субектите на данни, посочени в ОРЗД, а именно:

 1. l. право на информация – по време на събирането на данните физическите лица (субектите на данни) трябва да бъдат ясно информирани най-малкото относно: кой е администраторът на лични данни; защо ще използва личните им данни (за какви цели); категориите на съответните лични данни; правното основание за обработката на данните им;
 2. ll. право на достъп до личните данни;

lll. право на коригиране на личните данни (например, когато името, адресът или друга информация относно субекта на данни е сгрешена или когато е настъпила промяна във вече предоставена информация);

lV. право на изтриване на личните данни (правото да бъдеш забравен). Всеки субект на данни има право да поиска данните му да бъдат изтрити без ненужно забавяне, т.е. администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;

 1. V. право на възражение срещу обработването на данните;
 2. VI. право на оттегляне на съгласието;

VII. право на възражение срещу директния маркетинг;

VIII.субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорния орган за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени. Адресът на Комисията е както следва: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

Как може да упражните правата си?

За да упражните някое от правата, посочени по-горе, трябва да подадете искане/молба в свободен текст или по образец, предоставен от администратора, до Длъжностното лице по защита на личните данни на „КАМ 2014“ ЕООД (ДЛЗД).

Молбата Ви ще бъде разгледана в едномесечен срок, като искането/молбата може да бъде уважено или отхвърлено, но при всички случаи ДЛЗД следва да обясни причините за това.

В случаите на искане за изтриване на личните данни, ДЛЗД трябва да разгледа молбата без ненужно забавяне, като може да откаже да изтрие личните данни по някоя от следните причини, след съгласуване с управителя на „КАМ 2014“ ЕООД: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако ДЛЗД откаже да изтрие данните, той трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган.

Във всички случаи, когато има риск за сигурността на личните данни, ДЛЗД е длъжно да уведоми Комисия за защита наличните данни, както и субекта на данните.

„КАМ 2014“ ЕООД спазва изискванията на ОРЗД и ще обработва лични данни на субектите само при посочените в ОРЗД основания и срокове.

Относно изтриването на лични данни, моля да имате предвид, че ние изтриваме Вашите лични данни автоматично след напускане на групата, както и при изпратена от Вас молба/ искане в този смисъл, но относно изтриването на Вашите данни от Вайбър, моля да следвате политиките на Viber, посочени на техния сайт. Вайбър (Viber) са отделен и независим от „Кам 2014“ ЕООД администратор на лични данни, който получава личните Ви данни преди дружеството ни и на база отделни и независими от нас изисквания.

Прехвърляне на лични данни. Срок на съхранение

Ние не предаваме Вашите лични данни и ги използваме само за целите на получаване на маркетингова информация за нашите стоки и услуги чрез Viber.

Поддържаме регистър на личните Ви данни, като данните се унищожават автоматично след напускане на групата от Ваша страна.

Текстът на декларацията трябва е сложен като линк и да се отваря при кликване върху линка.

Ако има  други данни, които изисквате от клиентите, моля да ни уведомите, за да бъдат включени. Посочили сме, че обработвате само публичните данни, които съответния клиент е дал доброволно на вайбър при регистриране на профил във вайбър. Ако не е така, моля да ни информирате, за да променим документа.

Моля да потвърдите дали написаното е вярно.

Моля да потвърдите дали обработвате лични данни за статистически цели.