fbpx

ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ОТНОСНО: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.KAM-MARKET.BG
В сила от 01.06.2018 г.

Тази интернет страница www.kam-market.bg се притежава от „КАМ 2014“ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („Общ регламент относно защитата на данните”).
Извършвайки дейността си, „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 202923636, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район “Красно село”, ул. „Ами Буе“ № 57, ет. 1 („Дружеството“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. Дружеството има качеството на администратор по отношение на личните данни на потребители на Интернет сайта www.kam-market.bg, които Дружеството обработва и съхранява съгласно Общия регламент относно защитата на данните.
Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права. „КАМ 2014“ ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.
Защитата на личните данни е от изключителна важност за „КАМ 2014“ ЕООД. Дружеството не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

1. Дефиниции
По смисъла на Общия регламент относно защитата на данните:
l. „Лични данни“ е всяка информация, която директно идентифицира или е в състояние да идентифицира дадено физическо лице (като напр. име, адрес, дата на раждане и др.);
ll. „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
lll. „Субект на данни“ е физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор/име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност.

2. Кога предоставяте лични данни?
Лични данни се изискват при изпълнение на определени услуги през Интернет сайта www.kam-market.bg – например кандидатстване за работа в „КАМ 2014“ ЕООД чрез изпращане на автобиография (Меню „Кариера“), абониране за бюлетин (newsletter), осъществяване на контакт с „КАМ 2014“ ЕООД чрез регистрационната форма на сайта.
В изпълнение на изискванията на Общия регламент относно защитата на данните, „КАМ 2014“ ЕООД води съответните регистри, свързани с личните данни на субектите, чиито данни обработва и съхранява в съответните срокове.
Дружеството е разработило Инструкция за мерките за защита на личните данни и други вътрешни правила, свързани със защитата на личните данни на субектите на данни, както и е взело необходимите технически и организационни мерки, за да гарантира защитата на лични данни на субекти на данни.

3. Какви са основанията за обработване на личните данни?
Личните данни, които се предоставят чрез Интернет сайта на „КАМ 2014“ ЕООД, се обработват въз основа на съгласие на субекта на данни, като за всяка конкретна цел се дава отделно съгласи. Според Общия регламент относно защитата на данните „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Личните данни се обработват само във връзка с определена цел и когато целта бъде постигната или отпадне, дружеството-администратор няма право повече да съхранява лични данни.

4. Права на субектите на лични данни
„КАМ 2014“ ЕООД спазва правата на субектите на данни, посочени в Общия регламент относно защитата на данните, а именно:
l. право на информация – по време на събирането на данните физическите лица (субектите на данни) трябва да бъдат ясно информирани най-малкото относно: кой е администраторът на лични данни; защо ще използва личните им данни (за какви цели); категориите на съответните лични данни; правното основание за обработката на данните им;
ll. право на достъп до личните данни;
lll. право на коригиране на личните данни (например, когато името, адресът или друга информация относно субекта на данни е сгрешена или когато е настъпила промяна във вече предоставена информация);
lV. право на изтриване на личните данни (правото да бъдеш забравен). Всеки субект на данни има право да поиска данните му да бъдат изтрити без ненужно забавяне, т.е. администраторът да заличи личните данни от всички системи и записи, където те се съхраняват, включително да уведоми всички трети лица/обработващи лични данни, на които е предоставил данните. Искане за изтриване може да се подаде при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте оттеглил своето съгласие; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейския съюз или правото на държава-членка, което се прилага спрямо администратора; когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество;
V. право на възражение срещу обработването на данните;
Vl. субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорния орган за защита на личните данни (Комисия за защита на личните данни), когато считат, че правата им са нарушени. Адресът на Комисията е както следва: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
Vll. право на възражение срещу директния маркетинг.

5. Как може да упражните правата си?
За да упражните някое от правата, посочени по-горе, трябва да подадате искане/молба в свободен текст или по образец, предоставен от администратора, до Длъжностното лице по защита на личните данни на „КАМ 2014“ ЕООД (ДЛЗД).
Молбата Ви ще бъде разгледана в едномесечен срок, като искането/молбата може да бъде уважено или отхвърлено, но при всички случаи ДЛЗД следва да обясни причините за това.
В случаите на искане за изтриване на личните данни, ДЛЗД трябва да разгледа молбата без ненужно забавяне, като може да откаже да изтрие личните данни по някоя от следните причини, след съгласуване с управителя на „КАМ 2014“ ЕООД: А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора; В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако ДЛЗД откаже да изтрие данните, той трябва да обясни причините за това, като Ви информира за правото да подадете жалба пред надзорния орган.
Във всички случаи, когато има риск за сигурността на личните данни, ДЛЗД е длъжно да уведоми Комисия за защита наличните данни, както и субекта на данните.
„КАМ 2014“ ЕООД спазва изискванията на Общия регламент за защита на личните данни и ще обработва лични данни на субектите само при посочените в Общия регламент за защита на личните данни основания и срокове.

6. Newsletter
Декларирам, че с абонирането за бюлетина давам изричното си съгласие „КАМ 2014“ ЕООД – администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни, да обработва личните ми данни (имейл адрес) с цел изпращане на бюлетин. Запознат съм, че на посочения от мен електронен адрес ще получавам само бюлетина, за който съм се абонирал, както и че дружеството – администратор няма да изпраща друга информация, за която не съм дал предварително съгласие.
Запознат съм, че като субект на лични данни имам право да оттегля даденото от мен съгласие по всяко време, в който случай администраторът е длъжен да преустанови незабавно изпращането на бюлетина и личните ми данни следва да бъдат недабавно изтрити от системките на администратора.
Запознат съм, че като субект на данни имам право да възразя по всяко време срещу директния маркетинг, след което администраторът е длъжен да преустанови изпращането на всякакви реклами и съобщения, касаещи дейността му.
Запознат съм с правата си като субект на данни, посочени в секция „Защита на личните данни“ на Интернет сайта на администратора: www.kam-market.bg.

„КАМ 2014“ ЕООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка. По-долу са посочени данните за контакт:
Телефон за връзка: +359 2 427 02 41
Имейл адрес: p.petkov@kam-market.bg
Пощенски код:1612

Администратор на личните данни е „КАМ 2014“ ЕООД, ЕИК 202923636, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район „Красно село“, ул. Ами Буе № 57, ет. 1.