fbpx

Инфо за потребителите

КАМ е един от най-успешните магазини за хранителни стоки в Македония. Това потвърждава и факта, че КАМ в момента притежава 70 магазина в Македония и всяка година продължава тенденцията на разширяване. С по-нататъшното развитие на мрежата от магазини целим да бъдем все по-близо  до нашите клиенти и по този начин да покажем, че КАМ е наистина вашият постоянен партньор.

В тази връзка ви споделяме, че „КАМ Маркет“ разширява своето търсене на търговски площи и обекти под наем както на територията на гр. София така и в от останалата част от територията на България.

Имотите към който проявяваме интерес за наем или покупка да са с параметри от 350м2 до 500м2, като също така можем да участваме и в търговски центрове  „МОЛ“  от среден тип. Желателно е търговските обекти по възможност да имат прилежащ паркинг с минимум 10бр. паркоместа.

Бъдете сигурни, че в наше лице ще срещнете един сериозен и дългогодишен партньор за взаимно сътрудничество.

 

Поздрави от екипът на КАМ България

 

КАРТА НА ВСИЧКИ МАГАЗИНИ

 

 

 

 

 

І. Общи положения

1. Настоящите Правила за участие („Правилата“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Опознайте Македония с КАМ-Маркет“ („Играта“).

2. Организатор на Играта е „Кам 2014“ ЕООД , вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202923636, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. „Ами Буе“ №57,ет.1, контакт: office@kam-market.bg

3. Играта се провежда в периода от 21.11.2019 до 04.12.2019г. вкл. („Период на провеждане”).

4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

5. В играта са включени всички магазини на Кам Маркет на територията на Република България.

ІІ. Право на участие

6. Право да участват в Играта имат всички физически лица над 18 години с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (родители, деца, съпрузи и лица във фактическо съжителство), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

7. Участие в Играта е възможно само при спазване на настоящите Правила. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и ще спазва техните разпоредби. Правилата ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Играта на адрес www.kam-market.bg и в магазините на Кам Маркет при поискване.

ІІІ. Условия за участие

8.  За да участва в Играта, Участникът трябва в рамките на Периода на провеждане на Играта да:

8.1. пазарува в магазин на Кам Маркет. Касовият бон трябва да съдържа минимална стойност в размер на 22 лв. при закупуване на произволни артикули.

8.2. да пусне в специално обозначените за целта кутии касовия си бон, като напише върху него следните данни: име, презиме фамилия, телефонен номер и подпис. С пускането в специално обозначената кутия на касовия бон, с изписване върху него на три имена, подпис и телефон, клиентът прави изявление, с което потвърждава, че се е запознал с Правилата на играта, приема ги доброволно и се съгласява с тях, както и че се съгласява личните му данни да бъдат обработвани за целите на участие в Играта от Организатора и публикувани на страницата на Организатора на страницата www.kam-market.bg”, както и с политиката за защита на личните данни, публикувана на страницата www.kam-market.bg

9.  В рамките на Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да участва неограничен брой пъти, при отчитане на условието, че с една касова бележка не може да се участва повече от веднъж, т.е. за всяко участие е необходима отделна касова бележка.

IV. Награда

10. Наградите, които могат да бъдат спечелени при спазване на условията за участие, уредени в раздел ІІІ по-горе, са:

– Първа награда – 48 ваучера на стойност 200 лева за пазаруване в магазините на КАМ Маркет България; 24 ваучера в периода 21.11-27.11.2019 и 24 ваучера в периода 28.11-04.12.2019

-Голямата награда -2 ваучера за 5 нощувки в стая 2+2 с двойно легло и разтегателен диван или 2+2 двойно легло с два разтегателни фотьойла в  хотел „Village“ гр.Охрид. Един ваучер включва нощувките с включена закуска и туристическа такса. Разходите за транспорт, обяд и вечеря са за сметка на клиента. Наградата може да се ползва в периода от януари 2019 до юни 2020 с изключение на Коледните и Новогодишни празници(от 24.12.2019 до 07.01.2020), Водици (от 17.01 до 20.01.2020),  и Великденски празници (от 09.04 до 16.04.2020). Клиентът трябва да се инфомира предварително за свободни стаи в желания период на телфоните на хотела (www.hotelvillage.mk). Потвърждение на резервацията трябва да направи най-късно 10 дни преди датата на пристигане. Хотелът не носи отговорност, ако не може да отговори на търсенето на клиента за желания период в случай на запълнен капацитет.

11. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Правото да се получи спечелена награда не може да бъде прехвърляно на трети лица.

12. С получаването на наградата Участникът се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи печелившият Участник се задължава като необходимо условие за получаване на наградата да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Участника.

V. Определяне на печеливш Участник

13. Определянето на печелившите Участници ще се извърши на 29.11.2019 за първите 24 ваучера по 200 лв за регистрианите в периода 21.11-27.11.2019 касови бонове и на 06.12.2019 за останалите 24 ваучера и за голямата награда за регисрираните в периода 21.11-04.12.2019 касови бонове в офиса на „Кам 2014“ ЕООД на адрес: София, ул.Ами Буе 57, чрез провеждането на томбола на случаен принцип, която ще се излъчи онлайн на фейсбук страницата на КАМ. При провеждането на всяка томбола се съставя констативен протокол, в който се посочват имената на избраните чрез томболата лица, и същият се подписва от упълномощен представител на Организатора. Печелившите Участници не са задължени да приемат предоставените им от Организатора награди.

14.1 Имената на печелившите Участници, както са посочени на касовия бон за участие, ще бъдат публикувани на интернет страницата на Кам Маркет на адрес: www.kam-market.bg и на феисбук страницата на КАМ до 72 часа след провеждане на томболата. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда и по телефон, който е подаден на касовия бон.

14.2 Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на спечелилите участници в Играта, както и във връзка с доставянето на Наградата.  Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.

15. Всеки Участник, спечелил награда, трябва да потвърди лично в офиса на „Кам 2014“ ЕООД на адрес: София, ул.Ами Буе 57 приемането на наградата в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на публикуване на имената на печелившия Участник на сайта www.kam-market.bg и фейсбук страницата на КАМ 2014. За потвърждението на участника се съставя протокол, който се подписва от Участника и от представител на Организатора“ и в който се посочва начина на получаване на наградата. Неразделна част от протокола е информацията по чл. 13 от Общия регламент за защита на личните данни. Ако избере да получи наградата а посочен от него адрес по куриер, участникът следва да предостави три имена, адрес и телефон.

16. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока, посочен в т. 15, Участникът губи правото да получи наградата си.

17. Организаторът изпраща наградата в срок до 15 (петнадесет) работни дни от получаване на потвърждението по т.15. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаната награда по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия Участник с друг вид награда на същата стойност.

VI. Ограничаване на отговорността

18. Организаторът носи отговорност единствено за вреди, които са пряка и непосредствена последица от участието в Играта и които са възникнали в резултат на умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не носи гаранционна отговорност за която и да е награда, като такава се предоставя (ако е приложимо) съгласно условията на нейния производител/разпространител. Организаторът не носи отговорност, ако Участникът е предоставил грешни данни за контакт (имейл, телефон) и/или грешен адрес за доставка, поради което Организаторът не е могъл да осъществи контакт с Участника и/или да му достави награда.

19. Организаторът има право да прекрати Играта, както и да изменя Правилата на Играта, по всяко време, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

20. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

21. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

22. Участници, които не спазват Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай, че са имали право на такава. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави.

Общи информации

КАМ работи постоянно за подобряване обслужването на своите клиенти! Повечето магазини работят от понеделник до събота от 08.00 часа до 22.00 часа, и в неделя от 08,00 до 20,00. Така вие можете да направите вашите покупки според вашите индивидуални възможности.

Точното работно време на най-близкият до вас магазин можете да намерите тук овде.

 

Плащане с кредитни и дебитни карти

Във всички наши магазини ви предлагаме бързо и практично заплащане на вашите покупки с дебитни и кредитни карти Visa, Maestro, Master Cards, Diners и American Express.

 

 

 

Гаранция за връщане на пари!

 

Размислихте? Няма проблем!

КАМ ВИ ДАВА ДВОЙНА ГАРАНЦИЯ*:

  • Заменяме продуктът
  • Връщаме парите ви

Доколкото по някаква причина не сте на 100% доволни от някой наш артикул ние с удоволствие ще ви го заменим или ще върнем парите ви ако:

  • Имате касов бон за него
  • Не са минали 3 дни от закупуването му
  • Не е нарушена оригиналната му опаковка
  • Артикулът не е по-скъп от……..

Гаранцията на производителят, както и останалите законови права си важат независимо от нашата гаранция.

Двойната гаранция не важи за нехранителни продукти, алкохол и известни международни марки.

Преди връщането или замяната на артикулът ви молим да се обърнете към нашите касови служители.