fbpx

Сигнали

Информация за подаване на сигнали за нарушения и защита на сигнализиращите лица по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения се предоставя възможност на служители на „КАМ 2014“ ЕООД, с ЕИК: 202923636, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, ул. „Ами Буе“ № 57, ет. 1, да подават сигнали за извършени нарушения, които попадат в предметния обхват на закона. Законът се прилага за частни предприятия, които имат между 50 и 249 работници или служители, от 17 декември 2023 г. За всички останали предприятия в публичния и частния сектор, от 4 май 2023 г.

Тази информация ще Ви послужи да се запознаете с условията, реда, начина и сроковете за подаване на сигнал за извършено нарушение. При възникнали въпроси може да се свържете със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали: Милена Димитрова Михайлова, e-mail адрес: milena.mihailova@kam-market.bg, тел: +359 2 427 02

 1. Допълнителна информация може да откриете и на сайта на Комисия за защита на личните данни на адрес: https://www.cpdp.bg/.

 

Сигнал по реда на ЗЗЛПСПОИН може да подаде:

 • работник по смисъла на член 45, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането
 • лице със статут на самостоятелно заето лице по смисъла на член 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
 • доброволец, платен или неплатен и стажант;
 • съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
 • лице, което работи за физическо или юридическо лице, изпълнители, негови подизпълнители или доставчици;
 • лице, чието трудово или служебно правоотношение предстои да започне в случаи, в които информацията относно нарушенията е получена по време на процеса на подбор или други преддоговорни отношения;
 • работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

! Информацията за нарушението следва да Ви е станала известна в работен контекст, да засяга обществен интерес и да не е свързана с междуличностни отношения. Сигналът

 

Ви не следва да бъде анонимен. Такива сигнали не попадат в приложното поле на ЗЗЛПСПОИН и не подлежат на разглеждане.

Сигнал може да бъде подаден за:

Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на:

 • обществените поръчки;
 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • безопасността и съответствието на продуктите;
 • безопасността на транспорта;
 • опазването на околната среда;
 • радиационната защита и ядрената безопасност;
 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • общественото здраве;
 • защитата на потребителите;
 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурността на мрежите и информационните системи;
 • нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза;
 • нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което сте узнали във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудовото законодателство;
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

Извън приложното поле на закона са:

 • правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
 • защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
 • информация за нарушения, която е станала известна на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
 • поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

 

 • тайната на съдебното съвещание;
 • правилата на наказателното производство.

 

Сигнали не могат да се подават за нарушения, които:

 • касаят оплакване за нередности или неудовлетвореност на клиенти;
 • не отговарят на изискванията на ЗЗЛПСПОИН и са извън приложното му поле;
 • се отнасят за нарушения, които са извършени преди повече от 2 години.

 

Вашият сигнал може да бъде подаден:

 • писмено:
  • в канала за вътрешно подаване на сигнали: https://signals.bg/4ydjvz;
  • с писмо до адрес: гр. София 1612, ул. „Ами Буе“ № 57, ет. 1. В този случай моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали.
 • устно, в рамките на работния ден на телефон:
  • 359 2 427 02 41.В този случай подаденият устен сигнал се документира;
  • при предварително уговорена лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали: Милена Димитрова Михайлова, тел.: +359 2 427 02 41,
  • e-mail: milena.mihailova@kam-market.bg.

! Не сте задължени да предоставяте доказателства във връзка с нарушението, което считате че е извършено. Длъжностното лице може да се свърже с Вас, за да изиска допълнителна информация във връзка с подадения от Вас сигнал. При необходимост от съдействие от държавен орган, сигналът Ви може да бъде препратен до Комисия за защита на личните данни с цел последващи действия от нейна страна. В този случай ще бъдете уведомени за препращането. Достъп до Вашите лични данни има единствено лицето, което разглежда Вашия сигнал. Самоличността Ви може да бъде разгласена само с Вашето изрично писмено съгласие. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс, като е предвидена и глоба в чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН в размер от 3000 до 7000 лв.

 

Срокове за отговор и потвърждение по сигнала:

В 7-дневен срок от получаване на сигнала ще получите потвърждение, че сигналът Ви е приет. Ще бъдете уведомени за предприетите действия в 3-месечен срок от потвърждението за получаване на сигнала.

 

Условия за ползване на защита по закона:

 • ако сте имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването ѝ и че тази информация попада в обхвата на ЗЗЛПСПОИН;
 • ако сте подали сигнал за нарушение при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

 

При подаден сигнал, спрямо вас НЕ могат да се извършват следните ответни действия:

 

 • временно отстраняване,    уволнение   или    прилагане   на    друго    основание   за прекратяване на правоотношението, по което полагате наемен труд;
 • понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;
 • изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;
 • отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната Ви квалификация;
 • отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;
 • прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;
 • принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството Ви и създаване на враждебна професионална среда;
 • пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;
 • отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато сте имали законно право да Ви бъде предложена постоянна работа;
 • предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;
 • вреди, включително за Вашата репутация, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;
 • включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това да не може да постъпите на работа или да не може да доставите стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);
 • предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато сте доставчик;
 • прекратяване на лиценз или разрешение;
 • насочването Ви към извършване на медицински преглед.

 

При предприети ответни действия, имате право:

 • на обезщетение за вреди на основание чл. 34 от ЗЗЛПСПОИН;
 • да подадете молба до съда за прекратяване на ответните действия на основание чл. 34а от ЗЗЛПСПОИН;
 • да получите мерки за подкрепа, изразяващи се в:
 1. изчерпателна, независима, безплатна и достъпна информация и съвети, които се предоставят индивидуално и поверително относно процедурите и мерките за защита;
 2. помощ пред всеки орган, необходима за Вашата защита срещу ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имате право на защита по ЗЗЛПСПОИН;
 3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и международни спорове по граждански дела, свързани със защитата Ви като сигнализиращо лице във връзка с подадения от Вас сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ;

 

 1. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията.

Мерките по т. 1 и 2 се предоставят от КЗЛД, мерките по т. 3 – от Националното бюро за правна помощ, а мерките по т. 4 – от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

Обработване на личните Ви данни:

Всички лични данни, които се събират във връзка с подадения от Вас сигнал следват принципите за обработка на личните данни, приети с Нашата политика за обработване на лични данни по ЗЗЛПСПОИН. Спазват се всички законови изисквания, свързани с обработката на личните Ви данни.